Piet Melzer: “Burgercoöperaties moeten een rol spelen in de energietransitie”

Piet Melzer (1952) sloeg na een carrière in het bankwezen en als wethouder financiën een nieuwe weg in. De penningmeester van Gebiedscoöperatie Nieuwkoop zet zich vanuit Nieuwveen in voor een duurzame, coöperatieve toekomst. “Als coöperatieve beweging moeten we een plek verwerven in het politieke speelveld.”

Piet Melzer

“De energietransitie is een van de grootste hobbels die we moeten nemen naar een duurzame toekomst en ik wil graag bijdragen aan oplossingen daarvoor. Op de dag van mijn afscheid als wethouder in Pijnacker-Nootdorp heb ik nog een financieringsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van geothermie. Dus de stap naar duurzaamheid was niet zo groot. In de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop houden we ons bezig met alles wat daaraan bijdraagt: onder meer postcoderozen, elektrische deelauto’s en het tegengaan van voedselverspilling.

Natuurgebied
Vooral de postcoderoos draag ik een warm hart toe. Met zonnepanelen op daken maak je gebruik van ruimte die anders niet benut zou worden. Dat doen we nu nog onvoldoende: maar 10% van de daken wordt gebruikt voor zonnepanelen. Met postcoderozen kun je andere, grootschalige en minder wenselijke oplossingen, zij het gedeeltelijk, voorkomen. In Nieuwkoop ligt een Natura 2000-gebied, daar zie je liever geen windmolenpark. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat je ook grootschalige oplossingen nodig hebt, maar dan het liefst op plekken waar dat het minst schaadt, bijvoorbeeld langs grote wegen en andere infrastructuur.
Oplossingen als windparken overstijgen de lokale mogelijkheden; daar zie ik de meerwaarde van een regionale coöperatie als Rijnland Energie. Maar ook als Nieuwkoop moeten we onze bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie, en we hebben medestanders nodig om onze belangen daarin te vertegenwoordigen.

Burgers moeten via de coöperatieve beweging  in de stuurgroep van de RES vertegenwoordigd zijn.

Rol in politiek speelveld
Ik vind het heel belangrijk dat de betrokkenheid van burgers deel uitmaakt van het regionale energiebeleid; dat gaat nu helaas nog erg moeizaam, zeker in onze regio Holland Rijnland. Het is mijn overtuiging dat je de inwoners bottom-up moet meenemen in het proces. Daar is nu te weinig oog voor, daarom heeft Rijnland Energie zichzelf maar aan tafel uitgenodigd. We hebben nu een plek gekregen in de programmaraad, terwijl burgers via de coöperatieve beweging naar mijn mening in de stuurgroep vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Die coöperatieve beweging moet een plek verwerven in het politieke speelveld en een partij worden waar men niet omheen kan. Dat is de beste manier om de belangen van de inwoners binnen de RES op een democratische manier te behartigen.

Netwerk van coöperaties
Ik hoop dat we in de komende 10 tot 20 jaar voldoende zon- en windprojecten kunnen realiseren om in de energiebehoefte van de regio te voldoen. Dat inwoners daar een rol in moeten spelen, staat voor mij vast. Ik ben dan ook blij dat de provincie een regulier en goed werkend overleg voor coöperaties ondersteunt, het LDE-netwerk. Daarmee onderkent de provincie het belang van de energietransitie en de rol die coöperaties daarin kunnen en moeten spelen.”